Velodyne点云数据可视化软件VeloView简介以及转ROS Bag

Jul 22,2022   11584 words   42 min

Tags: SLAM

最近一直在处理点云的数据,所以简单了解了一下Velodyne LiDAR相关的内容。这篇博客简单记录一下。

1.VeloView软件简介

VeloView是一个专门用来可视化Velodyne LiDAR数据的软件,官网地址是这里。找到适合自己的版本下载安装即可,如下。 软件十分方便好用,整体界面如下所示。 软件可以打开记录好的pcap文件或者读取LiDAR传感器实时的数据流。目前VeloView支持如下传感器的数据: 包括常见的VLP16、VLP32等。

1.1 打开pcap文件

pcap文件是网络数据抓包保存的常用格式,全称是Package Capture。所有的pcap可以用Wireshark软件打开,如下。 可以看到整个pcap文件由许多packet组成。而这些packet是什么意思,就由各自定义的数据结构组成。比如VLP16官方手册里可以看到,如下。 每个长度为1248的packet是就是用来实际存储测量数据的。VeloView可以直接打开由Velodyne观测而保存的点云数据,如下。 这里稍微需要注意一下的是,VeloView打开的pcap文件路径不能有中文,不然会报错。

1.2 pcap文件信息查看

VeloView可以查看非常详细的点云信息,我们可以点击Tools-Spreadsheet,然后就会弹出SpreadSheet界面。可以看到,LiDAR观测到的每个点的三维坐标、回波强度、垂直角度等都可以查看。 另外,这里需要稍微介绍一下的是。其实LiDAR的原始数据本身是没有所谓的“帧”的概念的。我们看到的一帧一帧的LiDAR点云,其实都是软件根据一定的规则对原始数据划分的结果。真正的原始数据是pcap里存储的一个个packet。那么你可能问,如何划分帧或者说如何定义帧呢?这其实有很多方法。一个比较简单的想法就是:我们读取pacp中第一个有效数据packet中的第一个三维点,记录下它的旋转角度。然后依次遍历packet,直到找到和这个旋转角度最相近的那个packet。这样我们就认为,这两个packet之间存储的数据就是扫描了360度,一圈,以此作为一帧。之后同理,逐个遍历划分。当然了,这部分内容其实和pcap的数据存储结构密切相关,感兴趣可以详细阅读上面的VLP16的手册,里面都有介绍,这里不再赘述。

1.3 pcap文件输出

VeloView不仅仅可以可视化点云,更重要的一个功能是可以将pcap文件转换、输出成csv文件。 每一个csv文件表示一帧数据,如下所示。 在csv文件中,每一行则表示一个观测点,包含该点的回波强度、三维信息、垂直角度、水平旋转角度等信息。这里简单解释一下timestamp和adjustedtime的区别。timestamp是指一个小时以内的累积秒数(以一个小时为周期,超过了就变为0),而adjustedtime则是包含小时的累积秒数,可以看作是timestamp的累加结果。而timestamp是从哪里来呢?根据VLP16的数据结构,从数据packet中解析出来的。有了每一帧的csv文件,我们就可以恢复出所有的三维点云。但需要注意的是,尽管timestamp是从packet中直接解析出来的。但是并不是绝对时间戳。如果要获得绝对时间戳,需要结合长度为554的packet中包含的GPRMC数据进行解析。GPRMC是GPS提供的年月日时分秒。我们可以先将GPS时间转换为GPS累积秒,然后再将GPS累计秒转化为计算机的Unix累积秒。转换过程可以参考这个网页。当然,在实际转换中如果出现和期望值相差较大的情况,请确认时区是否正确(中国默认是东八区,比格林尼治时间差8小时)。

2.点云数据转ROS Bag

在之前的这篇博客中,我们介绍了利用ROS的相关工具,将VLP16的pcap文件转换为ROS Bag的方法。当时说,这个方法什么都好,但就是有个问题:无法保存数据的绝对时间戳,转换之后,数据都变成了转换时刻的时间戳,而非采集时刻。当时这个问题没有解决办法。那么这里,我们给出一种解决办法,也就是根据VLP16数据结构,完全自己解析pcap文件,将数据以VeloView的格式保存为csv文件(csv文件名称即为该帧时间戳,单位为纳秒)。最后,编写脚本,利用ROS提供的API,将多个csv文件合并为一个ROS Bag文件。

对于pcap文件解析,这里就不再赘述。这一部分的代码我也没过多深究,也比较底层(有空可以简单介绍)。不管怎么解析,最后你可以得到多个csv文件。然后我们编写了代码,如下。

# coding=utf-8
import os
import sys
import numpy as np
import cv2
import rosbag
import rospy
from sensor_msgs.msg import PointCloud2
from sensor_msgs.msg import PointField


def findFiles(root_dir, filter_type, reverse=False):
  """
  在指定目录查找指定类型文件 -> paths, names, files
  :param root_dir: 查找目录
  :param filter_type: 文件类型
  :param reverse: 是否返回倒序文件列表,默认为False
  :return: 路径、名称、文件全路径
  """

  separator = os.path.sep
  paths = []
  names = []
  files = []
  for parent, dirname, filenames in os.walk(root_dir):
    for filename in filenames:
      if filename.endswith(filter_type):
        paths.append(parent + separator)
        names.append(filename)
  for i in range(paths.__len__()):
    files.append(paths[i] + names[i])
  print(names.__len__().__str__() + " files have been found.")

  paths = np.array(paths)
  names = np.array(names)
  files = np.array(files)

  index = np.argsort(files)

  paths = paths[index]
  names = names[index]
  files = files[index]

  paths = list(paths)
  names = list(names)
  files = list(files)

  if reverse:
    paths.reverse()
    names.reverse()
    files.reverse()
  return paths, names, files

def readLidarCSV(file_path):
  point_list = []
  fin = open(file_path, 'r')
  fin.readline()
  line = fin.readline().strip()
  while line:
    parts = line.split(",")
    intensity = float(parts[0])
    azimuth = float(parts[2])
    distance = float(parts[3])
    vertical_angle = float(parts[5])
    pos_x = float(parts[6])
    pos_y = float(parts[7])
    pos_z = float(parts[8])

    point_list.append([pos_x, pos_y, pos_z, intensity, distance, azimuth, vertical_angle])

    line = fin.readline().strip()

  return point_list


if __name__ == '__main__':
  input_dir = sys.argv[1]
  out_dir = sys.argv[2]

  # lidar参数
  lidar_dir = input_dir
  lidar_type = ".csv"
  lidar_topic_name = "/VLP/pointcloud"

  # 统计信息
  fout = open(out_dir + "/summary.txt", 'w')
  # Bag输出路径
  bag_path = out_dir + "/combine.bag"

  # 新建ROS Bag输出
  bag_out = rosbag.Bag(bag_path, 'w')

  # LiDAR数据转换
  # ----------------------------------------------------------
  paths, names, files = findFiles(lidar_dir, lidar_type)

  for i in range(len(files)):
    ts = float(names[i].split(".")[0]) / 1e9

    tmp_path = files[i]

    point_list = readLidarCSV(tmp_path)

    points = np.array(point_list)

    lidar_msg = PointCloud2()
    lidar_msg.header.frame_id = "map"
    lidar_ts_ros = rospy.rostime.Time.from_sec(ts)
    lidar_msg.header.stamp = lidar_ts_ros

    if len(points.shape) == 3:
      lidar_msg.height = points.shape[1]
      lidar_msg.width = points.shape[0]
    else:
      lidar_msg.height = 1
      lidar_msg.width = len(points)

    lidar_msg.fields = [
      PointField('x', 0, PointField.FLOAT32, 1),
      PointField('y', 4, PointField.FLOAT32, 1),
      PointField('z', 8, PointField.FLOAT32, 1),
      PointField('intensity', 12, PointField.FLOAT32, 1),
      PointField('distance', 16, PointField.FLOAT32, 1),
      PointField('azimuth', 20, PointField.FLOAT32, 1),
      PointField('vertical_angle', 24, PointField.FLOAT32, 1),
    ]
    lidar_msg.is_bigendian = False
    lidar_msg.point_step = 28
    lidar_msg.row_step = lidar_msg.point_step * points.shape[0]
    lidar_msg.is_dense = False
    lidar_msg.data = np.asarray(points, np.float32).tostring()

    bag_out.write(lidar_topic_name, lidar_msg, lidar_ts_ros)

    print("lidar", i + 1, "/", len(files),',',ts)
  fout.write("LiDAR start timestamp(unit:s)\t"+str(int(names[0].split(".")[0]) / 1e9)+"\n")
  fout.write("LiDAR end timestamp(unit:s)\t"+str(int(names[-1].split(".")[0]) / 1e9)+"\n")
  # ----------------------------------------------------------

  bag_out.close()
  fout.close()

利用上述代码,我们就可以将多个csv文件转换成一个ROS Bag文件。比如我们运行了脚本以后,一个转换好的ROS Bag信息如下。 可以看到,ROS Bag中包含461个帧,采集时间范围为1338893122.09-1338893168.09(单位:秒)。这样,我们就实现了最初的需求,通过pcap->csv->ROS Bag。当然,这里需要说明的是,你csv的结构和我这里不同的话,那么就需要做相应的修改,否则会报错。该脚本也上传到了这个Github项目中,对应genBagFromLidar.py文件,感兴趣可以查看。

3.多源数据转ROS Bag

在之前这篇博客中,我们分别实现了影像数据、IMU数据、LiDAR数据以及影像和IMU数据转换ROS Bag的功能。在本篇博客的第二部分,也实现了LiDAR数据转ROS Bag的功能。在这里,我们整理一个“终极”版本,也就是同时将相机、IMU、LiDAR转换到一个ROS Bag中。代码如下。


# coding=utf-8
import os
import sys
import numpy as np
import cv2
import rosbag
import rospy
from cv_bridge import CvBridge
from sensor_msgs.msg import Image, Imu
from geometry_msgs.msg import Vector3
from sensor_msgs.msg import PointCloud2
from sensor_msgs.msg import PointField


def findFiles(root_dir, filter_type, reverse=False):
  """
  在指定目录查找指定类型文件 -> paths, names, files
  :param root_dir: 查找目录
  :param filter_type: 文件类型
  :param reverse: 是否返回倒序文件列表,默认为False
  :return: 路径、名称、文件全路径
  """

  separator = os.path.sep
  paths = []
  names = []
  files = []
  for parent, dirname, filenames in os.walk(root_dir):
    for filename in filenames:
      if filename.endswith(filter_type):
        paths.append(parent + separator)
        names.append(filename)
  for i in range(paths.__len__()):
    files.append(paths[i] + names[i])
  print(names.__len__().__str__() + " files have been found.")

  paths = np.array(paths)
  names = np.array(names)
  files = np.array(files)

  index = np.argsort(files)

  paths = paths[index]
  names = names[index]
  files = files[index]

  paths = list(paths)
  names = list(names)
  files = list(files)

  if reverse:
    paths.reverse()
    names.reverse()
    files.reverse()
  return paths, names, files


def readIMU(imu_path):
  timestamps = []
  wxs = []
  wys = []
  wzs = []
  axs = []
  ays = []
  azs = []
  fin = open(imu_path, 'r')
  fin.readline()
  line = fin.readline().strip()
  while line:
    parts = line.split(",")
    ts = float(parts[0]) / 1e9
    wx = float(parts[1])
    wy = float(parts[2])
    wz = float(parts[3])
    ax = float(parts[4])
    ay = float(parts[5])
    az = float(parts[6])
    timestamps.append(ts)

    wxs.append(wx)
    wys.append(wy)
    wzs.append(wz)
    axs.append(ax)
    ays.append(ay)
    azs.append(az)
    line = fin.readline().strip()
  return timestamps, wxs, wys, wzs, axs, ays, azs


def readLidarCSV(file_path):
  point_list = []
  fin = open(file_path, 'r')
  fin.readline()
  line = fin.readline().strip()
  while line:
    parts = line.split(",")
    intensity = float(parts[0])
    azimuth = float(parts[2])
    distance = float(parts[3])
    vertical_angle = float(parts[5])
    pos_x = float(parts[6])
    pos_y = float(parts[7])
    pos_z = float(parts[8])

    point_list.append([pos_x, pos_y, pos_z, intensity, distance, azimuth, vertical_angle])

    line = fin.readline().strip()

  return point_list


if __name__ == '__main__':

  project_dir = sys.argv[1]
  out_dir = sys.argv[2]

  if len(sys.argv) != 3:
    print("Wrong params, input params: project_dir out_bag_path")
    exit()

  # camera参数
  img_dir = project_dir + "/Camera"
  img_type = ".jpg"
  img_topic_name = "/Camera/image_raw"

  # imu参数
  imu_path = project_dir + "/Synchronise/IMU.csv"
  imu_topic_name = "/IMU/imu_raw"

  # lidar参数
  lidar_dir = project_dir + "/VLP16"
  lidar_type = ".csv"
  lidar_topic_name = "/VLP/pointcloud"

  # 统计信息
  fout = open(out_dir + "/summary.txt", 'w')
  # Bag输出路径
  bag_path = out_dir + "/combine.bag"

  # 新建ROS Bag输出
  bag_out = rosbag.Bag(bag_path, 'w')

  # IMU数据转换
  # ----------------------------------------------------------
  imu_ts, wxs, wys, wzs, axs, ays, azs = readIMU(imu_path)
  imu_msg = Imu()
  angular_v = Vector3()
  linear_a = Vector3()

  for i in range(len(imu_ts)):
    imu_ts_ros = rospy.rostime.Time.from_sec(imu_ts[i])
    imu_msg.header.stamp = imu_ts_ros
    imu_msg.header.frame_id = "map"

    angular_v.x = wxs[i]
    angular_v.y = wys[i]
    angular_v.z = wzs[i]

    linear_a.x = axs[i]
    linear_a.y = ays[i]
    linear_a.z = azs[i]

    imu_msg.angular_velocity = angular_v
    imu_msg.linear_acceleration = linear_a

    bag_out.write(imu_topic_name, imu_msg, imu_ts_ros)
    print('imu:', i, '/', len(imu_ts),',',imu_ts[i])
  fout.write("IMU start timestamp(unit:s)\t"+str(imu_ts[0])+"\n")
  fout.write("IMU end timestamp(unit:s)\t"+str(imu_ts[-1])+"\n")
  # ----------------------------------------------------------

  # Camera数据转换
  # ----------------------------------------------------------
  paths, names, files = findFiles(img_dir, img_type)
  cb = CvBridge()

  for i in range(len(files)):
    frame_img = cv2.imread(files[i])
    timestamp = int(names[i].split(".")[0]) / 1e9

    ros_ts = rospy.rostime.Time.from_sec(timestamp)
    ros_img = cb.cv2_to_imgmsg(frame_img, encoding='bgr8')
    ros_img.header.stamp = ros_ts
    bag_out.write(img_topic_name, ros_img, ros_ts)
    print('image:', i, '/', len(files),',',timestamp)
  fout.write("Camera start timestamp(unit:s)\t"+str(int(names[0].split(".")[0]) / 1e9)+"\n")
  fout.write("Camera end timestamp(unit:s)\t"+str(int(names[-1].split(".")[0]) / 1e9)+"\n")
  # ----------------------------------------------------------

  # LiDAR数据转换
  # ----------------------------------------------------------
  paths, names, files = findFiles(lidar_dir, lidar_type)

  for i in range(len(files)):
    ts = float(names[i].split(".")[0]) / 1e9
    tmp_path = files[i]

    point_list = readLidarCSV(tmp_path)

    points = np.array(point_list)

    lidar_msg = PointCloud2()
    lidar_msg.header.frame_id = "map"
    lidar_ts_ros = rospy.rostime.Time.from_sec(ts)
    lidar_msg.header.stamp = lidar_ts_ros

    if len(points.shape) == 3:
      lidar_msg.height = points.shape[1]
      lidar_msg.width = points.shape[0]
    else:
      lidar_msg.height = 1
      lidar_msg.width = len(points)

    lidar_msg.fields = [
      PointField('x', 0, PointField.FLOAT32, 1),
      PointField('y', 4, PointField.FLOAT32, 1),
      PointField('z', 8, PointField.FLOAT32, 1),
      PointField('intensity', 12, PointField.FLOAT32, 1),
      PointField('distance', 16, PointField.FLOAT32, 1),
      PointField('azimuth', 20, PointField.FLOAT32, 1),
      PointField('vertical_angle', 24, PointField.FLOAT32, 1),
    ]
    lidar_msg.is_bigendian = False
    lidar_msg.point_step = 28
    lidar_msg.row_step = lidar_msg.point_step * points.shape[0]
    lidar_msg.is_dense = False
    lidar_msg.data = np.asarray(points, np.float32).tostring()

    bag_out.write(lidar_topic_name, lidar_msg, lidar_ts_ros)

    print("lidar", i + 1, "/", len(files),',',ts)
  fout.write("LiDAR start timestamp(unit:s)\t"+str(int(names[0].split(".")[0]) / 1e9)+"\n")
  fout.write("LiDAR end timestamp(unit:s)\t"+str(int(names[-1].split(".")[0]) / 1e9)+"\n")
  # ----------------------------------------------------------

  bag_out.close()
  fout.close()

代码还是放到了GitHub项目中,点击查看,对应genBagFromCamImuLidar.py文件。首先说明一下我们现有的数据组织形式,如下。

 • Camera:以EuRoC数据集为标准,以jpg格式保存图像,图像名称为拍摄时刻的时间戳(单位:纳秒)。

 • IMU:以EuRoC数据集为标准,以csv格式保存数据,文件中的每一行代表一次观测,每次观测包含时间戳(纳秒)、角速度、加速度。

 • LiDAR:以Velodyne官方的VeloView软件输出的csv文件为标准,以csv格式保存每帧数据,文件名为当前帧时间戳(纳秒)。文件中的每一行代表一个观测点,每个观测点包含时间戳(纳秒)、三维坐标、垂直角度、距离、强度信息。

因此,我们脚本的输入为数据采集软件保存数据的根目录(如./ 20220610_184503_abcdef)以及期望的输出目录(如./out)。脚本会在输出目录下输出一个combine.bag文件以及一个summary.txt文件。combine.bag文件即为融合以后的数据,summary.txt文件里存放了各个传感器采集数据的起始与终止时间。当然了,上述代码如果需要,也可以按照你自己的需求进行修改。ROS Bag文件中相关Topic说明如下。 最终,我们合并以后的ROS Bag相关信息如下。 用RViz可视化效果如下。相机数据展示在左下角,LiDAR点云数据展示在中间部分,IMU数据以紫色箭头展示,可以看到,各个传感器的数据均正常转换。 ROS Play节点发布的Topic展示如下,可以看到,发布的Topic名称是和上面提到的表格对应的。 在播放过程中,对Topic进行监听如下,可以看到,相机、IMU、LiDAR的帧率均正常,且在合理范围内。 最后,为了验证我们生成的ROS Bag的完整性,利用rqt_bag工具可视化ROS Bag内容,如下所示。可以看到,经过合并的多传感器数据都在同一时间框架内,起始与终止时间基本一致,说明数据转换过程是正确的。

为了更加方便了解代码和测试,整理了一小部分数据放在百度云盘上。链接:https://pan.baidu.com/s/1Ip-oskL9LsZqJ5uJygek2A 提取码:1517。

4.参考资料

 • [1] https://www.paraview.org/VeloView#overview
 • [2] https://www.doc88.com/p-99829253299188.html

本文作者原创,未经许可不得转载,谢谢配合

返回顶部